Wednesday, February 18, 2009

President Obama $787 Billion Economic Stimulus Plan, February 18, 2009

President Obama $787 Billion Economic Stimulus Plan, February 18, 2009

No comments: